Sınav ve İhale İlanları


İhale Duyuruları

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖZLEM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA 

10.000 ADET RADYOSONDE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR


 
Sanayi İşbirliği Projesi Kapsamında  10.000 Adet Radyosonde Cihazı, 10 Adet GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi ve 1 Adet Seyyar GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi Alımı,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/263781

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

İdari: 0312 302 21 46 – Teknik: 0312 302 27 88

c) Elektronik Posta Adresi

 

d)İlgili personellerin adı, soyadı ve unvanı:

:

radyosonde@mgm.gov.tr

 

İdari Konularda: Mustafa BULUT / Bilgisayar İşletmeni

Teknik Konularda: Kemal YARKAN / Mühendis

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.mgm.gov.tr


 
2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10.000 Adet Radyosonde Cihazı, 10 Adet GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi ve 1 Adet Seyyar GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi ile Bu Sistemlerde Kullanılan Rasat Yazılımı Alımı,


 
Ayrıntılı bilgiye www.mgm.gov.tr adresinde yer alan ihale dokümanlarından ulaşılabilir.

b) Teslim Tarihi ve Yeri

:

Yüklenici, sözleşmenin 10 uncu maddesindeki teslim tarihi ve yerine göre ürünleri teslim edecektir.


 
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Atilla DORUM Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

07/06/2021 - 11:30


 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye  ilişkin düzenlenen idari şartname, Teknik şartname, ve STK esaslarında istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.
 

5-Tekliflerin Değerlendirmesi: İhaleye ilişkin düzenlenen idari şartname, Teknik şartname, ve STK esaslarında belirtilen hükümler çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle iş ortaklığı yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

 

7- İhale konusu hizmetin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz ancak bir kısmı için alt yüklenicilerle çalışılabilir. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

8-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanının İdare’den satın alınması zorunludur.
 

b) İhale dokümanının görülebileceği yer: T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 Keçiören / ANKARA 
 

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TC.Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 Keçiören / ANKARA
 

d) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250,00-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)
 

e) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 

f) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 Keçiören / ANKARA adresine elden teslim edilecektir.

 

9-İstekliler tekliflerini, İhale dokümanında belirtilen esas ve usuller doğrultusunda fiyat teklif formunda adetlerine de yer verilmiş olan her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


 
10-İstekliler ihale dokümanında belirtilen esaslara göre geçici teminat sunacaktır.
 

11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 

12- Diğer hususlar:

 

a)   İstekliler tekliflerini oluştururken, ihale dokümanında belirtilen esas ve usulleri dikkate alacak, gerektiğinde idareden açıklama isteyecektir.

 

b).İstekliler ihaleye ilişkin başvurularını yazılı olarak idareye yapacaktır.