Kamu Hizmet StandartlarıMerkez Birimler

Bölge Müdürlükleri

Kamu Hizmet standartları tablosunun oluşturulması, 31.07.2009 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Madde 6 - (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur.Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda, hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikayet merciilerine ilişkin bilgiler yer alır.Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-devlet kapısında duyurulur.