Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar

Kuruluş WMO EUMETSAT ECMWF NATO ECOMET ICAO


Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi | ECMWF

Bilim ve Teknoloji alanında Avrupa İşbirliği Projesi (COST) kapsamında oluşan ve bağımsız bir uluslararası teşkilata dönüşen Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), Sözleşmesinin 01 Kasım 1975 tarihinde yürürlüğe girmesi ile resmen kurulmuştur. Merkezi İngiltere’nin Londra şehri yakınlarındaki Reading kasabasında bulunan ECMWF’ye Türkiye, 13 Kasım 1975 ve 7/1890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ECMWF’te resmen üye olmuştur.

ECMWF halen 26 Avrupa devleti tarafından desteklenmekte olup bunlar; Belçika, Danimarka, Almanya, ispanya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Avusturya, Portekiz, İsviçre, Finlandiya, İsveç, Türkiye ve İngiltere Birleşik Krallığı’dır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti, Estonya, İzlanda, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan Karadağ ve Slovenya İşbirliği Ülkesi statüsü ile merkeze üyedir. Ayrıca Merkezin, üye devletler dışında WMO, EUMETSAT, ACMAD, DRC, CTBTO, CCRTAP ve ESA gibi uluslararası organizasyonlarla da işbirliği anlaşmaları mevcuttur.

Merkezin temel amaçları;

  • Orta vadeli hava tahminleri için sayısal modeller geliştirmek
  • Orta vadeli hava tahminleri hazırlamak ve üye devletlerin meteoroloji servislerine düzenli bir şekilde dağıtmak
  • Hazırlamakta olduğu tahminlerin geliştirilmesi için bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek
  • Gerekli meteorolojik verileri toplamak ve elinde bulundurmak

Ayrıca Merkez;

  • Bilgisayar kapasitesinin bir bölümünü, araştırma çalışmaları için üye devletlerin kullanımına sunmakta
  • WMO programlarının uygulanmalarına destek olmakta
  • Üye devletlerin bilim adamlarına sayısal hava tahminleri ve ilgili alanlarda ileri düzeyde eğitim sağlamakta
  • Arşivindeki verileri diğer kurum, kuruluş ve organizasyonların kullanımına sunmaktadır

Atmosferik modelleri bilgisayar alanında geliştirip sayısal olarak orta vadeli hava tahminleri yapmak; meteoroloji alanında bilgisayar destekli araştırmalar yapmak; ve üye ülkelerin personelini eğitmek gibi ana hedeflerle kurulan ECMWF, "Kuruluş Sözleşmesi"ne göre Konsey ve ECMWF Genel Müdürü’nden oluşur. Bilimsel Danışma Komitesi (SAC) ve Mali Komite’nin (FC) Konsey’e yardımcı olacağı belirtilmekle birlikte Konsey, başka danışma komiteleri de kurabilir. Halihazırda ECMWF; Konsey (Council), Genel Müdür (DG), Bilimsel Danışma Komitesi (SAC), Mali Komite (FC), Teknik Danışma Komitesi (TAC), Politika Danışma Komitesi (PAC), İşbirliği Ülkeleri Danışma Komitesi (ACCS) ve Veri Politikası Danışma Komitesi’nden (ACDP) oluşmaktadır.

ECMWF'nin Yapısı

Konsey

ECMWF’nin karar organıdır. Her üye devletten en fazla iki temsilciden oluşur ve genellikle yılda 2 kez bir araya gelir. ECMWF’ye yeni katılacak olan üye devletlere ilişkin her türlü karar, yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin ihracı, Sözleşme’de belirtilen şartların oluşması durumunda ECMWF’nin dağılması, Genel Müdür’ün başka devletler yada kuruluşlarla ikili işbirliği anlaşmaları yapmak üzere yetkilendirilmesi, bilgisayar sistemlerini kurulması, personel ve mali yönetmeliklerin kabulü ve bütçeye ilişkin konular, Konsey’de görüşülür ve karara bağlanır. Konsey’in çalışma ve karar alma usulleri sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Genel Müdür

Konsey tarafından atanır ve üçüncü şahıslarla yapılan her türlü işlemde ECMWF’yi temsil eder. Bütün Konsey toplantılarına katılır ve ECMWF’nin görevlerinin yürütülmesinden konseye karşı sorumludur. Başlıca görevleri; personelin atanması, faaliyet programı taslağının hazırlanması ve komitelerin önerileri ile birlikte konseye sunulması, bütçenin hazırlanması ve uygulanması, her türlü gelir ve giderin kayıt altına alınması ve yıl sonunda konseyin onayına sunulması, ECMWF’nin faaliyetleri hakkında Konseyin bilgilendirilmesi ve işbirliği anlaşmalarının imzalanmasıdır.

Bilimsel Danışma Komitesi (SAC)

Üye Devletlerin modelleme, veri analizi, uydulardan ve diğer özel verilerden yararlanma gibi ECMWF’nin faaliyetleri ile ilgili disiplinleri geniş bir ölçekte temsil eden bilim adamları arasından 4 yıllığına seçilen 12 üyeden oluşur ve her yıl dörtte bir oranında yenilenir. Genellikle her yıl sonbaharda bir araya gelen Komite daha çok ECMWF’nin bilimsel programı üzerinde çalışır. ECMWF’nin faaliyet programı taslağı ve Konsey tarafından kendisine iletilen diğer konular hakkındaki görüş ve önerilerini Konsey’e sunar.

Mali Komite (FC)

Başlıca görevi; Konsey tarafından karara bağlanan her türlü mali konu hakkındaki görüş ve önerilerini Konsey’e sunmak olan Komite, özellikle ECMWF bütçesi ve faaliyet programını ayrıntılı olarak inceler ve görüşlerini konseye sunar. En yüksek katkı payını ödeyen 4 üye devleti temsil eden birer üye ile diğer üye devletleri temsil eden 3 üyeden oluşan komite genellikle yılda iki kez ve Konsey toplantılarından hemen öncesinde bir araya gelir.

Teknik Danışma Komitesi (TAC)

ECMWF kuruluş sözleşmesinde adı geçmeyen Teknik Danışma Komitesi, 1978 yılında, daha önce kurulmuş olan 3 komitenin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Her yıl sonbaharda, SAC toplantılarının hemen ardından bir araya gelen Komite, bilgisayar ve meteorolojik faaliyetler gibi teknik konularda görüş ve önerilerini Konsey’e sunar.

Politika Danışma Komitesi (PAC)

Konsey tarafından, diğer komitelerin politika belirleme konusunda yetersiz kalması üzerine 1993 yılında kurulan Komite, ECMWF’nin politikası ile ilgili konularda görüş ve önerilerini Konsey’e sunar. Politika Danışma Komitesi de Mali Komite gibi genellikle yılda iki kez, Konsey toplantılarından hemen önce bir araya gelir

İşbirliği Ülkeleri Danışma Komitesi (ACCS)

Konsey tarafından 1994 yılında kurulan komite, Konsey toplantılarına katılamayan işbirliği ülkelerinin görüş ve düşüncelerini Konsey’e iletmekle görevlidir. Ayrıca ECMWF Sekreteryası ile işbirliği ülkeleri arasında teknik ve bilimsel konulardaki iletişimi sağlar.

Veri Politikası Danışma Komitesi (ACDP)

2001 yılında kurulan komite, ECMWF’nin veri politikasını gözden geçirmekle yükümlüdür. ECMWF tahmin ürünlerinin kullanım alanlarını ticari/ticari olmayan uygulamaları da göz önünde tutarak geliştirmek de komitenin görevleri arasında yer alır ve üye devletlerin uzmanlarından oluşur.